REGULAMIN 
ZŁOTY ŚRODEK STUDIO PRACY Z CIEŁEM

Zasady nabywania oraz korzystania z karnetów na zajęcia JOGI

1. Karnety są imienne, z każdego karnetu może korzystać wyłącznie 1 osoba.
2. Karnety obowiązują w określonym miesiącu kalendarzowym, nie ma możliwości ich przedłużania na kolejny miesiąc.
3. Karnety nie dotyczą weekendowych zajęć warsztatowych. Te bowiem są płatne oddzielnie.
4. Opłata za karnet jest uiszczana w całości w dniu jego zakupu.
5. Karnet uprawnia do korzystania z zajęć w liczbie określonej przez rodzaj karnetu.
6. Karnet nie podlega możliwości przepisania na inna osobę.
7. Studio nie zwraca wpłaconych pieniędzy, także za zajęcia przez klienta nie wykorzystane.
8. Kupno karnetu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obowiązującego w Złoty Środek Studio Pracy z Ciałem.

Oświadczenie osób korzystających z usług

1. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich dopuszczających do rekreacyjnego uprawiania ćwiczeń.
2. Oświadczam, że zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana o istniejących przeciwwskazaniach i sposobach bezpiecznej praktyki.
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana o obowiązku zgłaszania przed zajęciami ewentualnych problemów zdrowotnych i menstruacji.
4. Zobowiązuję się do całkowitego podporządkowania się zasadom bezpieczeństwa, wszczególności wszystkim zaleceniom instruktorów prowadzących zajęcia.
5. Oświadczam, iż nie jestem w ciąży ani nie przyjmuję leków, które w jakikolwiek sposób
wpływają na moje zdolności fizyczne i psychiczne.
6. Oświadczam, iż biorę na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie się od następstw wypadków, które mogą wystąpić w czasie ćwiczeń.
7. Studio ZŁOTY ŚRODEK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
8. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą przyjmowane na zajęcia.
9. Panie w ciąży przyjmowane są na zajęcia jogi wyłącznie od drugiego trymestru ciąży i po przedstawieniu pisemnej zgody lekarza prowadzącego.
10. Każdy klient Studia obowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury i pracy w grupie.

Zasady korzystania z sprzętu

1. Sprzęt dostępny jest dla wszystkich osób ćwiczących w studio i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i z należytym poszanowaniem, a po zajęciach odkładany na wyznaczone miejsce.
2. Wszelki uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać instruktorowi w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym ćwiczącym.

Wszelkie zaliczki wpłacone z tytułu udziału w warsztatach i innych formach aktywności nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika.